Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp

Xem các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp tại đây

Tên Chương Trình Chi Nhánh Thời Gian File
Chương trình "Business Class" T.HCM 12/12/2019 – 31/12/2020 Xem file
Hà Nội
Đà Nẵng
11/12/2019 – 31/12/2020
Cần Thơ 17/12/2019 – 31/12/2020
Chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho Tư vấn viên có ngày sinh nhật trong tháng HCM
Hà Nội
Đà Nẵng
11/12/2019 – 31/12/2020 Xem file
Cần Thơ 17/12/2019 – 31/12/2020
Chương trình đồng hành cùng giáo dục Tất cả 20/12/2019 – 31/12/2020 Xem file
Tiền Thưởng Tăng Trưởng HCM 01/01/2020 – 31/12/2020 Xem file
Hà Nội 25/03/2020 – 31/12/2020
Đà Nẵng
Cần Thơ
26/03/2020 – 31/12/2020
Chương trình khuyến mại dành cho chức danh President Tất cả 01/06/2020 –31/12/2020 Xem file
Chương trình chào mừng khách hàng mới Tất cả 18/12/2019 – 31/12/2020 Xem file
Chương trình chào mừng khách hàng mới - nhân đôi ưu đãi HCM
Đà Nẵng
Cần Thơ
01/03/2020 – 31/07/2020 Xem file
Hà Nội 03/03/2020 – 31/07/2020
THÁNG 03/2020


Một số giảm giá trên Catalogue T3-2020 Tất cả 01/03/2020 – 31/03/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T3/2020 Tất cả 01/03/2020 – 31/03/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Người bảo trợ tháng 03/2020 Tất cả 01/03/2020 – 31/03/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho dịch vụ giao hàng tận nhà tháng 3 năm 2020 Tất cả 01/03/2020 – 31/03/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho dịch vụ mua hàng trực tuyến tháng 3 năm 2020 Tất cả 15/03/2020 – 31/03/2020 Xem file
THÁNG 04/2020


Cảm nhận sự tươi mới Tất cả 01/04/2020 – 30/04/2020 Xem file
Một số giảm giá trên Catalogue T4-2020 Tất cả 01/04/2020 – 30/04/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho dịch vụ mua hàng trực tuyến tháng 4 năm 2020 Tất cả 15/04/2020 – 30/04/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T4/2020 Tất cả 01/04/2020 – 30/04/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho dịch vụ giao hàng tận nhà tháng 4 năm 2020 Tất cả 01/04/2020 – 30/04/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Người bảo trợ tháng 04/2020 Tất cả 01/04/2020 – 30/04/2020 Xem file
THÁNG 05/2020


Một số giảm giá trên Catalogue T5-2020 Tất cả 01/05/2020 – 31/05/2020 Xem file
“Bí Quyết” Riêng Nàng
Ngập Tràn Tươi Mát
Tất cả 01/05/2020 – 31/05/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T5/2020 Tất cả 01/05/2020 – 31/05/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Người bảo trợ tháng 05/2020 Tất cả 01/05/2020 – 31/05/2020 Xem file
Ưu đãi mua hàng giao tận nhà tháng 5 năm 2020

Hà Nội
Tp.HCM

01/05/2020 – 31/05/2020 Xem file
Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 5 năm 2020 Tất cả 15/05/2020 – 31/05/2020 Xem file
THÁNG 06/2020


Một số giảm giá trên Catalogue T6-2020 Tất cả 01/06/2020 – 30/06/2020 Xem file
Ưu đãi mua hàng giao tận nhà tháng 6 năm 2020

Hà Nội
Tp.HCM

01/06/2020 – 30/06/2020 Xem file
Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 6 năm 2020 Tất cả
15/06/2020 – 30/06/2020 Xem file
 Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 6 năm 2020  Hà Nội
 15/06/2020 – 30/06/2020  Xem file
Ưu đãi đặc biệt mừng ngày của Cha Tất cả 01/06/2020 – 21/06/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T6/2020 Tất cả 01/06/2020 – 30/06/2020 Xem file
Ưu đãi dành cho Tư vấn viên chưa mua hàng từ T12/2019 Tất cả 01/06/2020 – 30/06/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Người bảo trợ tháng 06/2020 Tất cả 01/06/2020 – 30/06/2020 Xem file
Chương trình Tuyển dụng 30WP1 trong tháng 6 Tất cả 01/06/2020 – 30/06/2020 Xem file
THÁNG 07/2020


Ưu đãi cho mọi Tư vấn viên (Nhà phân phối) Tất cả 01/07/2020 – 31/07/2020 Xem file
Một số giảm giá trên catologue T7-2020 Tất cả 01/07/2020 – 31/07/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên từ 12% Tất cả 06/07/2020 – 30/11/2020 Xem file
Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 7 năm 2020 Tất cả 15/07/2020 – 31/07/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T7/2020 Tất cả 01/07/2020 – 31/07/2020 Xem file
Ưu đãi mua hàng giao tận nhà tháng 7 năm 2020

Hà Nội
Tp.HCM

01/07/2020 – 31/07/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Người bảo trợ tháng 07/ 2020 Tất cả 01/07/2020 – 31/07/2020 Xem file
Chương trình tặng miễn phí máy rửa mặt Skinpro khi mua bộ Novage Bright Sublime set Tất cả 25/07/2020 Xem file
THÁNG 08/2020


Ưu đãi cho mọi Tư vấn viên (Nhà phân phối) Tất cả 01/08/2020 – 31/08/2020 Xem file
Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T8/2020 Tất cả 01/08/2020 – 31/08/2020 Xem file
Chương trình đặc biệt dành cho tháng sinh nhật Oriflame Tất cả 01/08/2020 – 31/08/2020 Xem file
Ưu đãi mua hàng giao tận nhà tháng 8 năm 2020

Hà Nội
Tp.HCM

01/08/2020 – 31/08/2020 Xem file
Ưu đãi mua hàng giao hàng tại điểm giao nhận (SPO) tháng 8 năm 2020 Tất cả 01/08/2020 – 31/08/2020 Xem file
Chương trình "bookmark" - C8 Tất cả 01/08/2020 – 31/08/2020 Xem file
Mừng sinh nhật Oriflame Việt Nam Tất cả 01/08/2020 – 31/08/2020 Xem file
Một số giảm giá trên Catalogue T8-2020 Tất cả 01/08/2020 – 31/08/2020 Xem file
Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 8 năm 2020 Tất cả 15/08/2020 – 31/08/2020 Xem file
 Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 8 năm 2020  Hà Nội
 15/08/2020 – 31/08/2020  Xem file
THÁNG 09/2020


Một số giảm giá trên catalogue T9-2020 Tất cả 01/09/2020 – 30/09/2020 Xem file
Chương trình "bookmark" - C9 Tất cả 01/09/2020 – 30/09/2020 Xem file
Mừng Quốc Khánh 2020 cùng Oriflame Tất cả 01/09/2020 – 30/09/2020 Xem file
Ưu đãi mua hàng giao tận nhà tháng 9 năm 2020

Hà Nội
Tp.HCM

01/09/2020 – 30/09/2020 Xem file
Ưu đãi cho mọi nhà phân phối Tất cả 01/09/2020 – 30/09/2020 Xem file
Ưu đãi dành cho nhà phân phối mới T9/2020 Tất cả 01/09/2020 – 30/09/2020 Xem file
Ưu đãi dành cho người bảo trợ tháng 09/2020 Tất cả 01/09/2020 – 30/09/2020 Xem file
 Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 9 năm 2020  Tất cả  15/09/2020 – 30/09/2020  Xem file
 Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 9 năm 2020  Hà Nội
 Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 9 năm 2020  Xem file
THÁNG 10/2020 Chương trình "bookmark" - C10  Tất cả  01/10/2020 – 31/10/2020  Xem file
 Một số giảm giá trên Catalogue T10-2020  Tất cả  01/10/2020 – 31/10/2020  Xem file
 Ưu đãi dành cho Nhà phân phối mới T10/2020  Tất cả  01/10/2020 – 31/10/2020  Xem file
 Ưu đãi mua hàng giao tận nhà tháng 10 năm 2020  Hà Nội
Tp.HCM
 01/10/2020 – 31/10/2020  Xem file
 Ưu đãi dành cho Người bảo trợ tháng 10/2020  Tất cả  01/10/2020 – 31/10/2020  Xem file
 Mừng ngày phụ nữ Việt Nam  Tất cả  01/10/2020 – 31/10/2020  Xem file
 Tích lũy điểm vàng - Rộn ràng sắm tết  Tất cả  01/10/2020 – 31/10/2020  Xem file
 Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 10 năm 2020  Tất cả
 15/10/2020 - 31/10/2020
 Xem file
 THÁNG 11/2020
     
 Chương trình "bookmark"  C11-2020  Hà Nội
Tp.HCM
 01/11/2020 – 30/11/2020  xem filE
 Một số giảm giá trên Catalogue T11-2020  Tất cả
 01/11/2020 – 30/11/2020  xem file
 Ưu đãi dành cho Nhà phân phối mới T11/2020  Tất cả
 01/11/2020 – 30/11/2020  xem file
 Ưu đãi mua hàng giao tận nhà tháng 11 năm 2020 Hà Nội
Tp.HCM
 01/11/2020 – 30/11/2020  xem file
 Ưu đãi dành cho Người bảo trợ tháng 11/2020  Tất cả
 01/11/2020 – 30/11/2020  xem file
 Mừng ngày nhà giáo Việt Nam  Hà Nội
Tp.HCM
Cần Thơ
 01/11/2020 – 30/11/2020  xem file
 Tích lũy điểm vàng - Rộn ràng sắm tết dành cho Bảo trợ  Tất cả
 01/11/2020 – 08/11/2020

 xem file 1

xem file 2

 Chương trình dành cho Bảo trợ gốc  Tất cả
 08/11/2020 – 30/11/2020  xem file
 Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 11/2020  Hà Nội
Tp.HCM
Cần Thơ
 15/11/2020 – 30/11/2020  xem file